104 praktických príbehov pomoci Rómom

Autor: Gypsy Spirit | 9.5.2011 o 18:13 | (upravené 9.5.2011 o 18:20) Karma článku: 4,68 | Prečítané:  1708x

Bratislava 9. máj 2011 - Na ocenenie Gypsy Spirit sa tento rok prihlásilo v šiestich kategóriách 104 mimovládnych organizácií, firiem, jednotlivcov a novinárov. Prípravno-organizačný výbor v minulých dňoch vyhodnotil jednotlivé prihlášky a vybral 19 postupujúcich - tri nominácie v každej kategórii ocenenia Gypsy Spirit, pričom na Špeciálne ocenenie poroty (Gypsy Spirit médiá) nominoval hneď štyroch novinárov. Vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení sa uskutoční počas slávnostného večera v pondelok 23. mája v priestoroch Mestského Divadla   P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

 

Nominácie v jednotlivých kategóriách ocenenia Gypsy Spirit pre rok 2011

 1. MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

(realizácia konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky)

 • ROMA LEVICE - IPC (informačno-poradenské centrum), Levice

Občianske združenie ROMA LEVICE-IPC realizuje už takmer desať rokov aktivity v prospech občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bezplatne poskytuje sociálne služby, pričom sa zameriava na vytváranie nových foriem a metód sociálnej práce za účasti širokej verejnosti, napr. tzv."sídlisková sociálna práca". Každoročne organizuje podujatia zamerané na prezentáciu rómskeho kultúrneho dedičstva.

 • Klub SPOLU, DETVA, Marie Olahová

V priestoroch Komunitného centra v Detve sa realizujú voľnočasové aktivity, záujmové krúžky pre deti i dospelých, poradenstvo a podpora ľudí v hmotnej núdzi i pomoc v konkrétnych problémoch ich, objektívne, neľahkého života. Týmito aktivitami sa Klubu podarilo naštartovať efektívnejšiu spoluprácu mesta s rómskou komunitou, zapojiť do realizovaných činností viacerých aktérov z mesta a zlepšiť napríklad čistotu a poriadok nielen v spomínanej časti mesta.

 • OZ LAČHO DROM, Kokava nad Rimavicou, Vladimír Sendrei

Občianske združenie Lačho Drom bolo nominované za projekt „Aktivizáciou komunít ku skvalitneniu života a podpore zamestnanosti", vďaka ktorému sa podarilo zamestnať viac ako 30 Rómov z obcí v okrese Poltár. Ďalších Rómov združenie vyškolilo pre práce na obnove a zveľaďovaní vlastného bývania, ktoré vykonávali v rámci aktivačných prác.

 

2. SPOLOČNOSŤ - FIRMA

(podpora projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity)

 • Nadácia SPP

Nadácia SPP je nominovaná napr. za podporu alternatívneho programu  „Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov", ktorého cieľom je aktívne motivovať rómskych žiakov k pokračovaniu v štúdiu na stredných školách.

 • US Steel, s. r. o. Košice

U.S. Steel. s.r.o. dlhodobo a trvalo udržateľne zamestnáva niekoľko desiatok zamestnancov  z prostredia segregovanej rómskej osady. Treba podotknúť, že pár rokov od začatia spomínaného projektu sa väčšina  rómskych zamestnancov presťahovala do nájomných bytov v Košiciach.

 • Nadácia Orange, Bratislava

Nadácia Orange je nominovaná za rozmanité, komplexné a cielené aktivity  v prospech znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľstva.

3. MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

(zamerané na rómske deti a mládež)

 • Rehoľa Congregatio Jesu, sr Silvia Zábavová ajej spolusestry, Jarovnice

Nominovaná sestra Silvia Zábavová a jej spolusestry pracujú od roku 2007 počas letných prázdnin priamo v teréne, v obci Jarovnice, ktorá je najväčšou rómskou osadou v strednej Európe. Venujú sa  deťom predškolského a školského veku, mladým do 25 rokov, navštevujú rodiny a sú v kontakte s Rómami všetkých vekových kategórií.

 • Divadlo zchatrče, Komunitné centrum ETP, Irma Horváthová, vedúca Divadla zchatrče, Moldava nad Bodvou

Divadlo mladých Rómov z rómskej osady v Moldave nad Bodvou prekonáva hneď niekoľko rôznorodých  limitov  a predsudkov.  Napriek tomu, že ide o tzv. amatérske divadlo, realizované divadelníkmi bez akejkoľvek skúsenosti so „skutočným" divadlom, nesie v sebe silný emotívny náboj i posolstvo zrozumiteľné a prospešné tak minorite, ako majorite.

 • KARI - Krajská asociácia rómskych iniciatív, Banská Bystrica

V kategórii mimoškolské vzdelávacie aktivity je asociácia nominovaná za projekt „Mentoring a tútoring rómskych žiakov prvého a druhého ročníka základnej školy 2009-2011". Spomínaný projekt si kladie za úlohu napomôcť rómskym deťom aklimatizovať sa v novom prostredí, konfrontovať negatívne správanie a postoje, zvýšiť im sebavedomie a podnecovať ich k dosiahnutiu stanovených cieľov vo vzdelávacom procese.

4. OSOBNOSŤ

(dlhodobá práca, ktorá prispela k zlepšeniu postavenia Rómov)

 • Anna Ferkaninová, starostka obce Nižný Komárnik

Dedina Nižný Komárnik má z jednej tretiny rómske obyvateľstvo.  Za viac ako desaťročie sa starostke  podarilo zrealizovať elektrifikáciu a zavedenie pitnej vody do pôvodných chatrčí, následne likvidáciu osady a vybudovanie  obecných bytov nižšieho štandartu s vlastnou čističkou odpadových vôd, výstavbu mostu, prístupovej komunikácie k novostavbám  i výsadbu zelene a parkovej úpravy pred novopostavenými domami.

 • František Gall, Drienovská Nová Ves, nominácia za spontánnu prácu apomoc rómskej komunite pri komplexnej občianskej integrácii vobci a „objavenie" a „tútorstvo" dievčenskej skupiny Sabrosa

Pán   František Gall je  zainteresovanej verejnosti známy predovšetkým ako objaviteľ, ochranca a dôverník  dnes už mediálne populárnej dievčenskej skupiny  Sabrosa. Okrem toho je však aj človekom, ktorý  dal a dáva  pracovnú  šancu pri stavebných prácach  ľuďom z miestnej rómskej osady.

 • Manželia Helena aIvan Akimovci, občianske združenie Kežmarský hlas, Kežmarok

Manželia Akimovci už niekoľko rokov, v rodinných podmienkach a výhradne s osobnými prostriedkami, pracujú s rómskymi deťmi a mládežou v oblasti prezentácie tradičnej rómskej kultúry, spevu a tancov. Priaznivo tým ovplyvňujú a predurčujú život týchto detí smerom ku získaniu zručností, skúseností a zážitkov uplatniteľných v budúcom osobnom i spoločenskom živote.

5. ČIN ROKA

(za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca)

 • Ladislav Žilecký, riaditeľ Základnej školy smaterskou školou, Jakubany, okres Stará Ľubovňa

Pán Ladislav Žilecký, riaditeľ „zmiešanej" rómsko-nerómskej ZŠ s materskou školou sa dlhodobo a celou svojou osobnosťou angažuje a zasadzuje za skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, ozajstné  vzájomné rešpektovanie rómskych a nerómskych žiakov a žiačok, efektívnu integráciu rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 • Jarmila Vaňová, Rómske mediálne centrum (MECEM), Košice

Okrem kontinuálnej mediálnej práce v prospech rómskej komunity je pani Jarmila Vaňová tentokrát nominovaná aj za prácu, ktorá by zniesla prívlastok „mediátorská". Pri natáčaní reportáže v rómskej osade v obci Bidovce sa jej podarilo doslova pred kamerami doviesť k dohode starostu a miestnych Rómov ohľadom zabezpečenia materiálu a vykonania prác, ktoré boli potrebné  k zavedeniu vody pre  približne 150 ľudí v rómskej osade.

 • PaedDr. Andrea Vaľková, Nižný Tvarožec

Matka ročných dvojčiat a pedagogička dr. Andrea Vaľková je nominovaná za nezištnú a všestrannú pomoc deťom v miestnej rómskej osade.  Konkrétne za starostlivosť o sedemročné dieťa s ťažkým kožným ochorením, ktoré denne navštevovala, ošetrovala, dávala mu lieky a  cestovné náklady (vzhľadom na katastrofálnu finančnú a sociálnu situáciu rodičov) hradila z vlastných zdrojov.

GYPSY SPIRIT MÉDIÁ - špeciálne ocenenie poroty

(pre novinára/novinárku za poukázanie aj na iné ako negatívne vlastnosti obyvateľov rómskych komunít)

 • Peter Kubínyi, Bratislava

Peter Kubínyi je výnimočný novinár, ktorý výberovo a investigatívne (v niekoľkých knižných publikáciách a desiatkach novinových a časopiseckých článkov) mapuje reálny, každodenný  život, problémy i divokú krásu Rómov zo segregovaného, sociálne vylúčeného prostredia.

 • Andrej Bán, Bratislava

Andrej Bán  je vynikajúci investigatívny reportér a brilantný fotograf. So svojimi reportážami z prostredia vylúčených rómskych komunít sa etabloval  v slovenskom aj českom mediálnom prostredí ešte v časoch, keď rómska téma a „karta" nebola mediálne používaná a populárna.

 • Janette Maziniová, Bratislava

Janette Maziniová  je  originálnou publicistkou, ktorá  na svojom blogu  otvorene, priamo a úprimne zverejňuje osobné „správy", týkajúce sa komplexných problémov i riešení  rómskej problematiky.

 • Manželia Ján aTatiana Čonkovci, o. z. Rómske internetové rádio, Bratislava

Manželia Čonkovci  vykonávajú (bez akejkoľvek finančnej podpory, či zisku) nesmierne záslužnú činnosť - nimi „vymyslené"  a realizované rómske internetové rádio prezentuje, propaguje a systematizuje predovšetkým rómsku hudbu (momentálne 102 kapiel zo Slovenskej a Českej republiky).

O projekte Gypsy Spirit

Dlhodobým cieľom projektu Gypsy Spirit je prispieť k vytvoreniu pozitívnejšieho obrazu rómskej komunity na Slovensku a podporiť zlepšenie jej celkovej životnej situácie. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov môže byť motiváciou aj pre iné subjekty, aby sa angažovali v rámci projektov, ktoré prinesú komplexné, efektívne a dlhodobé riešenie problémov rómskej komunity. Ocenenie Gypsy Spirit je  zameraná na podporu a informovanosť o tých projektoch a aktivitách, ktoré prinášajú skutočné, merateľné výsledky, a tak predstavujú pre  rómskych obyvateľov aj reálnu pomoc.

Vyhlasovateľmi 3.ročníka sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., člen skupiny Enel, generálny partner, Rozhlas a televízia Slovenska RTVS, Národné centrum pre rovnosť príležitostí a Asociácia rómskych žien Slovenska.

Viac informácií  nájdete na: www.gypsyspirit.eu

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích programov a komunikačných stratégií pre sociálne slabé skupiny (vzdelávacie a osvetové programy a projekty zamerané na rómsku menšinu na Slovensku). ACEC aktívne pôsobí v teréne  v rómskych osadách od roku 2002 a v súčasnosti realizuje v dva projekty pre rómsku komunitu v 75 osadách na východnom a strednom Slovensku.

Slovenské  elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a Enel je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe, celkovo pôsobí v 22 krajinách po celom svete. Slovenské elektrárne i Enel sú partnermi významných filantropických inštitúcií. Svoju spoločenskú zodpovednosť pri podnikaní nazývajú Energiou pre krajinu - energia pre šport, energia pre kultúru, energia pre vzdelanie, energia pre životné prostredie a energia pre ľudskosť. Sú to sféry aktivít - energie, ktorými elektrárne podporujú aj v roku 2009 rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR) na Slovensku. Projekt Gypsy Spirit patrí do programu Energia pre ľudskosť.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Čo by nasledovalo, ak by súd rozpustil Kotlebovu ĽSNS?

Poslanci ĽSNS by o svoj mandát neprišli. Ich stranícka kasa by sa však zrejme vyprázdnila

DOMOV

Generálny prokurátor navrhol zrušiť Kotlebovu stranu

Najvyšší súd obdržal podnet na rozpustenie ĽSNS.

KOMENTÁRE

Podnet proti Kotlebovi? Krok, ktorý musel prísť

Návrh na zrušenie je normálnou obrannou reakciou spoločnosti.


Už ste čítali?